o fundacji

Fundacja działa w sferze kultury od 2016.
Jest organizatorem wydarzeń kulturalnych, m.in. Festiwalu Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie.
Jednym z nadrzędnych celów fundacji jest wspieranie rozwoju sektora kreatywnego w Polsce Wschodniej.

Celami Fundacji są:

Tworzenie narzędzi i programów wspierających rozwój podmiotów z sektora kreatywnego, przede wszystkim na obszarach Polski Wschodniej, przez innowacyjne formy wykorzystania dziedzictwa kulturowego, dóbr naturalnych, unikalnych wartości związanych z lokalną historią i tradycją.

Prowadzenie działalności kulturalnej, w szczególności związanej z realizacją i rozwijaniem festiwalu językowo-literackiego na obszarach Polski Wschodniej, w tym w miejscowości Szczebrzeszyn, jako innowacyjnego wydarzenia kulturalnego, inspirującego do rozwoju regionu oraz zwiększającego dostęp lokalnej społeczności do kultury wyższej.

Wspieranie edukacji kulturalnej i rozwoju dzieci i młodzieży przez tworzenie programów edukacyjnych i udział w gremiach eksperckich, organizację warsztatów i spotkań literackich. Wartością tych działań jest sposób prowadzenia programów, który zakłada wspólne uczestniczenie w wydarzeniach zarówno dzieci jak również opiekunów. Do tych działań angażujemy ekspertów z zakresu psychologii oraz metod nowoczesnej edukacji.

Transferowanie wiedzy do podmiotów z sektora kreatywnego na obszarach Polski Wschodniej o działających programach finansujących, w tym sieci aniołów biznesu, oraz inwestycji typu joint venture capital.

Przedmiot działalności fundacji

Zakres działalności i kompetencje Fundacji Sztuki Kreatywna Przestrzeń wynikają z ponad dwudziestoletniego doświadczenia pracy członków zespołu Fundacji w sektorze kreatywnym i przemyśle kultury. W naszym kapitale ludzkim znajdują się producenci, kuratorzy i menadżerowie kultury, którzy jako eksperci w swojej dziedzinie zawodowej realizują liczne projekty i wydarzenia kulturalne, takie jak: premiery teatralne, festiwale, publikacje, spektakle muzyczne, konkursy, programy telewizyjne oraz wydawnictwa. Wieloletnie doświadczenie oraz ekspercka wiedza jakimi dysponuje zespół współpracujący z Fundacją pozwalają na skoncentrowanie aktywności wokół trzech najważniejszych działań:

1.Wspieranie rozwoju przemysłu kultury i sektora kreatywnego

Jest to jeden z trzech najważniejszych obszarów aktywności Fundacji. Skupia się on na prowadzeniu działań podnoszących stan wiedzy o potencjale przemysłu kultury i sektora kreatywnego w gospodarce. Należy do nich: organizacja konferencji, seminariów oraz debat, tworzenie publikacji, a także organizacja szkoleń budujących kompetencje zarówno wśród samych twórców, jak również wśród przedstawicieli instytucji publicznych i biznesu.

Fundacja realizuje te działania przede wszystkim na obszarze Polski Wschodniej z uwagi na olbrzymie potrzeby wsparcia rozwoju sektorów gospodarczych i kulturalnych na tym terenie. Grupą docelową działań Fundacji są osoby prywatne, instytucje kultury oraz start-upy – przedsiębiorstwa rozpoczynające swoją działalność we wszystkich dziedzinach sektora kreatywnego i przemysłu kultury, do których zaliczane są: architektura, sztuka i antyki, gry komputerowe, rękodzieło, projektowanie, projektowanie mody, film, muzyka, sztuka teatralna, publikacje, oprogramowanie, telewizja i radio.

2. Działalność związana w szczególności z literaturą i językiem polskim

Jest to ważny obszar, który Fundacja rozwija od początku swojej działalności. Od siedmiu lat, z dużym powodzeniem Fundacja realizuje w Szczebrzeszynie na Roztoczu projekt Festiwal Stolica Języka Polskiego, którego znak graficzno-towarowy obecnie jest objęty ochroną patentową. Festiwal podczas zaledwie siedmiu edycji w latach 2015-2021, zyskał miano jednego z najważniejszych festiwali literackich, poświęconych językowi polskiemu.

Festiwal Stolica Języka Polskiego jest także największym tego typu wydarzeniem w Polsce. Jego uczestnikami są zarówno mieszkańcy miasta i regionu, jak również czytelnicy z całego kraju. Łącznie we wszystkich siedmiu edycjach festiwalu wzięło udział 133 000 osób (miasto Szczebrzeszyn liczy 5 tys. mieszkańców). Wydarzenie jest skierowane do wszystkich grup wiekowych, począwszy od najmłodszych, a skończywszy na osobach dorosłych, emerytach i seniorach. Festiwal niweluje jedną z najważniejszych barier postawionych przed lokalną społecznością – dostęp do szerokiej oferty kulturalnej. Dzięki jego realizacji możliwe jest podejmowanie działań promujących czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. Festiwal stanowi także obszar edukacyjny dla animatorów kultury i organizatorów podobnych wydarzeń odbywających się na terenie całego kraju.

3. Działalność edukacyjna adresowana w szczególności do dzieci i młodzieży

Działalność edukacyjna dla dzieci i młodzieży jest ważnym, dodatkowym obszarem działań, do którego przywiązujemy dużą wagę. Koncentrujemy się w niej wokół literatury i języka. W tym obszarze najważniejszym działaniem Fundacji jest projekt Mała Stolica Języka Polskiego w Podróży. Jego celem jest przedstawienie rodzicom, dziadkom, opiekunom oraz dzieciom książki, jako jednego z najważniejszych narzędzi wspomagających nabywanie umiejętności rozwojowych. Dodatkowym, równie istotnym, elementem projektu jest przekazanie trwałych sposobów wykorzystania książki, literatury, poezji do budowania więzów i relacji wśród najbliższych, a także do prowadzenia atrakcyjnej edukacji. Projekt w unikalny sposób promuje czytelnictwo wśród dzieci oraz grup społecznych nie będących aktywnymi uczestnikami życia literackiego w Polsce – to znaczy wśród osób, które według stanu czytelnictwa badanego przez Bibliotekę Narodową, nie czytają książek lub czytają jedną w ciągu roku (w roku 2020, 42% respondentów zadeklarowało przeczytanie jednej książki w roku). Oparty jest na najciekawszych zjawiskach literackich, na wiedzy na temat przemian w mentalności, wrażliwości i potrzeb współczesnych odbiorców. Jest rozwinięciem działań jakie Fundacja prowadzi podczas Festiwalu w Szczebrzeszynie. Autorski ramowy program działań w tym projekcie zakłada realizację spotkań i warsztatów o charakterze:

a) literacko-językowym – spotkania z autorami książek i tłumaczami na język polski będą skupione na współczesnych bohaterach literackich i języku polskim jako narzędziu komunikowania się i tworzenia relacji; doświadczeniu wspólnego czytania dorosłego z dzieckiem. Prowadzone są także warsztaty pisarskie z udziałem dzieci, w których wykładowcami są pisarze lub dziennikarze.

b) teatralno-muzycznym – połączenie sztuki literatury z teatrem i muzyką, jako wzbogacenie wspólnego doświadczenia czytelniczego.

c) plastycznym/wizualnym – zwiększenie świadomości istnienia relacji między słowem, a obrazem w książkach i kontekstu: alfabetyzacja wizualna dziecka i dorosłego.

d) edukacyjnym, eksperckim – cykl spotkań dla dorosłych prezentujących ważną rolę czytania dzieciom, o pracy z książką, tekstem literackim, potencjale edukacyjnym książki obrazkowej.

e) innowacyjnym i interdyscyplinarnym – łączącym literaturę i nowe technologie jako narzędzia współczesnej komunikacji młodych pokoleń.